توصیه شده با استفاده از خط خرد شده در پاسیو

با استفاده از خط خرد شده در پاسیو رابطه

گرفتن با استفاده از خط خرد شده در پاسیو قیمت