توصیه شده بنابراین به 1 5 کیلو وات ممکن است کود باشد

بنابراین به 1 5 کیلو وات ممکن است کود باشد رابطه

گرفتن بنابراین به 1 5 کیلو وات ممکن است کود باشد قیمت